Doctor Profile

แพทย์หญิงสุวิมล พู่ทองคำ

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
• ประกาศนียบัตรผื่นแพ้สัมผัส (Case Western Reserve University, USA)

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์
  วรพงษ์ มนัสเกียรติ

 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
  รังสิมา วณิชภักดีเดชา

 • แพทย์หญิง
  กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

 • แพทย์หญิง
  วลัยลักษณ์ มีประถม

 • แพทย์หญิง
  วรทัย เตือนอารีย์

 • แพทย์หญิง
  สรวลัย รักชาติ

 • แพทย์หญิง
  รุจี เผือดจันทึก

 • แพทย์หญิง
  รัชต์ธร ปัญจประทีป

 • แพทย์หญิง
  สุวิมล พู่ทองคำ

 • แพทย์หญิง
  กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ

 • แพทย์หญิง
  ณัฐพร โรจน์อารยานนท์

 • แพทย์หญิง
  ศิรินดา แจ่มจรรยา

 • แพทย์หญิง
  ชนาทิพย์ ญาณอุบล